MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda

bulunması gereken özelliklerdendir?

A) Telaşlı ve tedirgin olması

B) İletişim becerilerinin zayıf olması

C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması

D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere

sahip olması

2. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe

omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye soru-

larak – – – – değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere

hangisi yazılmalıdır?

A) dolaşım B) bilinç durumu

C) solunum D) hava yolu açıklığı

3. I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan

tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğ-

rayan araçta alınması gereken güvenlik

önlemlerindendir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

4. • Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin

üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak

baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazaze-

denin hava yolunu açmak için kullanılan

pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şok pozisyonu

B) Yarı oturuş pozisyonu

C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

5. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp

yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle

kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

6. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza-

zedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A) Kan şekeri düştüğünde

B) Tam tıkanma yaşadığında

C) Kanaması olduğunda

D) Kalbi durduğunda

7. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana-

malarının özelliklerindendir?

A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar

şeklinde akması

C) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu

olarak kesik kesik akması

D) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve

kısa sürede durdurulabilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalar-

da yapılan hatalı ilk yardım uygulamala-

rındandır?

A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek

B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle

bastırmak

C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turni-

ke) uygulamak

D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına

baskı uygulamak

9. Aşağıdakilerden hangisi delici karın

yaralanması olan kazazedeye yapılması

gereken ilk yardım uygulamalarından biri

değildir?

A) Bilinç kontrolünün yapılması

B) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya

çalışılması

D) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda

bacakları bükülmüş olarak yatırılması

3

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapıl-

ması gereken ilk yardım uygulamaların-

dandır?

A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edil-

mesi

C) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapıl-

ması

D) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısı-

nın kontrol edilmesi

11. Beyne giden kan akışının azalması sonu-

cu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici

bilinç kaybına ne ad verilir?

A) Koma B) Bayılma

C) Sara krizi D) Ateşli havale

12. Kaza sonrası solunum durması, yangın

tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durum-

ların olasılığı mevcut ise kazazedenin

omuriliğine zarar vermeden araçtan

çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Rentek manevrası

B) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D) Koltuk altından tutarak sürükleme yön-

temi

13. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte

ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki

yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu

durumun sonuçlarındandır?

A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme

yeteneğinin azalması

B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun

azalması

C) Kaza yapma riskinin azalması

D) Sürüş yeteneğinin artması

14. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yolla-

rındaki işaretleme standartlarının tespiti,

yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Millî Eğitim Bakanlığı

C) Emniyet Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

15. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının

yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri,

indirmeleri veya duraklamaları için yatay

ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne

ad verilir?

A) Garaj B) Durak

C) Otopark D) Park yeri

16. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik

işaret levhasıdır?

A) B)

C) D)

17. Şekildeki trafik işaretini

gören sürücü aşağıda-

kilerden hangisini

yapmalıdır?

A) Banketten gitmelidir.

B) Aracının hızını artırmalıdır.

C) Öndeki aracı geçmemelidir.

D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

4

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene

yol ver anlamındadır?

A) B)

C) D)

19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi

tali yolda bulunur?

A) B)

C) D)

20. Taşıt yolu üzerine çizilen

şekildeki çizgilerin anlamı

nedir?

A) Yaya geçidi

B) Bisiklet yolu

C) Taralı alana girilmez

D) Yavaşlama uyarı çizgileri

21. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya

uyarıcı madde kullandığı tespit edilen

sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi

uygulanır?

A) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak

geri alınır.

B) Sadece şehir içinde araç sürmesine izin

verilir.

C) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

D) Sadece para cezası verilir.

22. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyol-

da minibüs ve otobüsler için azami hız

saatte kaç kilometredir?

A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

23. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kaza-

larının en önemli sebebi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Öndeki aracın durması

B) Öndeki aracın yavaşlaması

C) Görüş mesafesinin kötü olması

D) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması

24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürü-

cüsü hatalı davranmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

25. Manevra yapacak sürücü aşağıdakiler-

den hangisini yapmalıdır?

A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol

etmeli

B) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

C) Manevraya başladıktan sonra işaret

vermeli

D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi

sona erdirmeli

5

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çık-

mak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü

ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C) Hızlanarak yoluna devam etmeli

D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı

27. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü,

bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden

hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına

B) Trafik yasaklarına

C) Çevreyi rahatsız etmemeye

D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokma-

maya

28. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti

yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç

metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

29. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı

kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl

haber vermelidir?

A) Birkaç defa selektör yaparak

B) Acil uyarı ışıklarını yakarak

C) Birkaç defa korna çalarak

D) Dönüş ışıklarını yakarak

30. I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı

olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve

bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle

birlikte yolcu taşınırken yukarıda veri-

lenlerden hangilerinin yapılması zorun-

ludur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

31. Park hâlindeki araca çarpan sürücü-

nün aşağıdakilerden hangisini yapması

yanlıştır?

A) Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi

bırakması

B) Zarar fazla değilse olay yerinden uzak-

laşması

C) Zarar verdiği aracın sahibini bulması

D) Trafik görevlisine haber vermesi

32. I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobil-

lerde bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

33. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Tra-

fik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin

şartlarından biri değildir?

A) Bir meslek sahibi olmak

B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın

üzerinde olmak

D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu

gösterir sağlık raporu almak

6

K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34. • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar

olması fren mesafesini artıran faktörler-

dendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler

doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlen-

dirildiğinde sıralama aşağıdakilerden

hangisi olur?

A) D – Y B) Y – D

C) D – D D) Y – Y

35. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevre-

ye verdiği zararlardan biri değildir?

A) Kötü koku yayması

B) Çirkin görünüm arz etmesi

C) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesi-

ne sebep olması

D) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir

hâle getirilmesi

36. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün

kaynağıdır?

A) Şaft B) Motor

C) Tekerlek D) Vites kutusu

37. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşle-

meli motorların yakıtıdır?

A) Benzin B) Motorin

C) Antifriz D) Gaz yağı

38. Aracın gösterge panelinde bulunan şe-

kildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

70

80

90

°c

A) Karterdeki yağ miktarını

B) Depodaki yakıt miktarını

C) Soğutma suyu sıcaklığını

D) Radyatördeki su seviyesini

39. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa

motor nasıl çalışır?

A) Yüksek devirde

B) Zengin karışımla

C) Yüksek performansla

D) Düzensiz, tekleyerek

40. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma

suyu donduğu zaman meydana gelen gen-

leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı

ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için mo-

tor soğutma suyuna aşağıdakilerden

hangisinin yeterli miktarda karıştırılması

gerekir?

A) Asit B) Antifriz

C) Saf su D) Motor yağı

41. Lastiklerin hava basıncı dengesizse

frenleme anında aşağıdakilerden hangisi

olur?

A) Araç bir tarafa çeker.

B) Fren pedalı sertleşir.

C) Frenlerden ses gelir.

D) Fren hidroliği azalır.

42. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devre-

sindeki sigortanın görevidir?

A) Aküyü şarj etmek

B) Bujilere giden akımı yükseltmek

C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D) Endüksiyon bobinine giden akımı yük-

seltmek

43. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt

kokusu” alınması durumunda aşağıdaki-

lerden hangisi yapılır?

A) Açık camlar kapatılır.

B) Önemsenmez yola devam edilir.

C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon-

tak kapatılır.

7

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI K ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

44. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Termostat çıkartılmalı

B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

45. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihla-

linde kendisinin ya da sevdiklerinin canını

tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması

gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafikteki her kuralın altında yatan gü-

venlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenil-

mesi

B) Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi

ceza olduğunun düşünülmesi

C) Karşılıklı saygının öncelikle başkaların-

dan beklenmesi

D) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç

kullanılması

46. Sürücünün trafik ortamında yaptığı

davranışlardan hangisi, diğer sürücüle-

rin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe

kapılmalarına sebep olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek

hareket etmesi

B) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yapa-

rak) araç kullanması

C) Aracını kullanırken trafik kurallarının

bilincinde olması

D) Trafik içindeki davranışlarının sorumlulu-

ğunu üstlenerek araç kullanması

47. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu so-

kak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı

görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen

bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerler-

den hangisine uygun davranmıştır?

A) İnatlaşmaya

B) Aşırı tepki göstermeye

C) Kaba ve saldırgan davranmaya

D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

48. Geçilmekte olan araç sürücüsünün

yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık

sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki

değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A) Bencillik B) İnatlaşmak

C) Diğergamlık D) Sorumsuzluk

49. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke

duygusuna kapılan sürücülerde görül-

me olasılığı diğer sürücülere göre daha

fazladır?

A) Dikkatin dağılması

B) Kural ihlallerinin azalması

C) Direksiyon hâkimiyetinin artması

D) Kazaya karışma olasılığının azalması

50. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen

ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan

kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi

durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yük-

lü araçların yaptığı kazalar neticesinde

büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda

meydana gelen trafik kazalarının kişiye,

topluma, kamuya ve çevreye verdiği

zararlardandır?

A) I ve II. B) I, III ve IV.

C) II, III ve IV. D) I, II, III ve IV.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Kursiyerler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

Kurallara ve uyarılara uymayan kursiyerlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Sınav başladıktan sonra kursiyerlerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.

şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Kursiyerler sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı

nüfus cüzdanı veya pasaport) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim

edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme,

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar

ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa

uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA

YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap

verilmeyecektir.

● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

04.08.2018 TARİHİNDE YAPILAN

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

K KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARIDIR

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

KURSİYERLERİ SINAVI

1. D

2. B

3. D

4. C

5. A

6. B

7. C

8. A

9. C

10. D

11. B

12. A

13. A

14. D

15. B

16. A

17. C

18. B

19. C

20. D

21. A

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. D

28. C

29. A

30. C

31. B

32. D

33. A

34. B

35. D

36. B

37. A

38. C

39. D

40. B

41. A

42. C

43. D

44. B

45. A

46. B

47. D

48. C

49. A

50. D

By Südge

Bir Gazeteciden Daha Fazlası...!

Diğer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kingroyal.org kingroyal meritking madridbet giriş kingroyal giriş meritkingadres.com madridbet href="https://www.yildizelinakliyat.com/sultangazi-evden-eve-nakliyat/" rel="dofollow">sultangazi evden eve nakliyat bayrampaşa evden eve nakliyat esenyurt evden eve nakliyat bagcilar evden eve nakliyat